Bronius Klietkus

Gimęs:Lap 20 1907 Kur:  Skaudvilė, Tauragės r., Lietuva
Miręs:Spl 7 1950 (būdamas 42)Kur:  VRM Stepių lageris, Zhezkazgan, Karagandos sritis, Kazachstanas
Informacija
Įvykiai

Nuotraukos

Peržiūrėti albumą 

Artimiausia šeima

Petronėlė Klietkienė (Danieliūtė)
Jo žmona
Alfonsas Klietkus
Jo sūnus
Aldona Pudžiuvelienė (Klietkutė)
Jo duktė
Ona Klietkutė
Jo duktė
Petras Klietkus
Jo sūnus
<Privatu> Klietkus
Jo vaikas
<Privatu> Stankienė (Klietkutė)
Jo vaikas
Pranas Klietkus
Jo tėvas
Ona Klietkienė (Gedgaudaitė)
Jo motina
Marija Karosienė (Klietkutė)
Jo sesuo
Zofija Stonienė (Klietkutė)
Jo sesuo
Steponas Klietkus
Jo brolis

Išsimokslinimas

4 klasės

Darbas

valstietis

Biografija

Išsilavinimas - 4 klasės. Luomas - valstietis-vidutiniokas. Tautybė - lietuvis.

Priklausė "Šaulių sąjungai" nuo 1933 m., nuo 1941 m. tautininkas, partizanas. Rusų armijoje netarnavo,

kare nedalyvavo.

Lietuvos ypatingajame archyve saugoma byla Nr.706/22, arch.nr.31406/3, saug.vnt. P8 BL-1566, bei stebimoji byla Nr.706, arch.nr.31406/3 (lapų skaičius 63, pradėta 1944 11 18

d., baigta 1968 07 28 d.) kuria buvo teisiami: Vaičiūnas Felicijonas Antano, Eičius Petras Vinco, Klietkus Bronius Prano, Survila Justinas Antano, Tverijonas Antanas Juozo, Tverijonas Juozas Juozo,

Ragelskis Juozas Antano.

Šios bylos duomenimis Klietkus Bronius buvo suimtas NKVD įsakymu 1944 10 13 d., įkalintas Tauragėje. Paso ar kito dokumento su savimi neturėjo. Konfiskuoti daiktai

: piniginė, kortų kaladė, kandiklis papirosui.

Bronius rusų kalbos nemokėjo, su tardytoju kalbėjo per vertėją. Dviejų tardymų metu (1944 10 13 d. ir 12 02 d.) užrašyta tokia informac

ija: 1941 m. vokiečių armijai užėmus Skaudvilės apskritį, kitą dieną Bronius su kitais buvusiais "šauliečiais" savanoriškai užsirašė į tautininkų organizaciją, kuriai vadovavo buvęs

lietuvių armijos leitenantas Liepa. Gavo ginklą. Užduotis buvo konvojum lydėti suimtus žydų tautybės asmenis iš Skaudvilės į Batakius (12 km) į jiems skirtus barakus, patruliuoti SkaudvilÄ

—s gatvėse, sulaikyti visus įtartinus asmenis, saugoti, kad niekas neplėštų tuščių namų, rinkti ginklus iš mūšio lauko po vokiečių ir rusų kautynių. Bronius rado 10 dėžių rusiškų

šovinių, du rusiškus šautuvus ir 8-10 minų, visa tai atnešė į sandėlį, kuriame buvo saugomi surinkti ginklai. Vėliau jie buvo perduoti vokiečių armijai. Vokiečių valdžia siūlė polici

ninko darbą, tačiau jis atsisakė, motyvuodamas tuo, kad yra ligotas ir turi mažus vaikus. Žydų tautybės asmenų sušaudymuose nedalyvavo.

1945 03 23 d. Tauragėje Lietuvos NKVD karo tribu

nolas peržiūrėjo 7 kaltinamųjų bylą, pripažino juos kaltais ir bylą bei kaltinamuosius perdavė Karo tribunolo teismui Kaune.

Kaune 1945 03 26 d. 11:00 val. Lietuvos NKVD karo tribunolas

pradėjo uždarą teismo posėdį, į kurį kaltinamieji buvo pristatyti su apsauga, liudininkai nedalyvavo. 14:40 val. teisėjai pasitraukė aptarti nuosprendžio. 16:00 val. paskelbtas nuosprendis:

"visi 7 buvę "Šaulių sąjungos" nariai pirmomis karo dienomis savanoriškai įstojo į "banditų būrį", kurio užduotis buvo vesti ginkluotą antitarybinę veiklą. Klietkus su ginklu rank

ose vykdė žydų tautybės piliečių areštą, pats asmeniškai areštavo Mavškicą Aaroną ir jo sūnų Savroną [šios informacijos Klietkaus tardymo dokumentuose neradau - aut.past.], buvo patru

lis. Visus 7 teismas pripažįsta kaltais prieš tarybų valdžią pagal RTFSR BK str.58-1a. Nutarta visus kaltinamuosius nuteisti 10 metų kalėjimu pataisos darbų stovykloje su 5 metų teisiÅ

³ atėmimu bei viso turimo turto konfiskavimu. Kalėjimas Eičiui, Ragelskiui ir Klietkui skaičiuojamas nuo 1944 10 11 d. Sprendimas galutinis ir neskundžiamas." 1945 03 23 d. 16:10 val.

teismo posėdis pasibaigė.

1991 01 08 d. "Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymi, kad Klietkus Bronius, Prano, gimęs 1907 metais gyvenęs Šidagių km. Tauragės raj. buvo neteisėtai repr

esuotas ir nuteistas pagal RTFSR BK 58-1a str. dešimčiai metų. Laisvės atėmimo vietoje - Karagandos srityje išbuvo nuo 1944 m. lapkričio 18 d. iki mirė įkalinime 1950 m. spalio 11 d. Pagal Li

etuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. "Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo" įstatymo 1-ąjį straipsnį jis yra nekaltas Lietuvos Respublikai ir yr

a atkuriamos visos jo pilietinės teisės." // Lietuvos aukščiausiasis teismas 1991 01 08 Nr.8-21137/91, Vilnius

Mirties aktas Nr.198: "1950 10 10 d. Džezkėzgan'o kaime 5 pasirašę liudinin

kai patvirtino, kad 1950 10 07 d. Vidaus reikalų skyriaus Stepių lagerio skyriuje Nr.5 mirė kaltinamasis Klietkus Bronius Prano". Pagal šį liudijimą Bronius mirė 1950 10 07 d., vadinasi Aukšč

iausiojo teismo dokumentuose nurodyta ne mirties, o laidotuvių data (spalio 11 d.).

Mirties priežastis - plaučių tuberkuliozė.

Protėvių paieška:
Ieškoti Ieškoti

Atsisiųskite mūsų ypač gerą genealogijos programinę įrangą nemokamai

Smagu ir paprasta vartoti
Lengvai importuoja jūsų GEDCOM failus
Smart Matching™ technologija
Palaiko 40 kalbų