Wiktor Zawadski

Gimęs:Sau 26 1906 Kur:  Didžiųjų Gulbinų k., Vilniaus r., Lietuva
Miręs:Bal 19 1982 (būdamas 76)
Informacija
Įvykiai
Laiko linija

Nuotraukos

Peržiūrėti albumą 

Artimiausia šeima

<Privatu> Zawadski
Jo tėvas/motina
<Privatu> Bartoszewicz (Zawadski)
Jo tėvas/motina
  

Biografija

"Kun. Viktoras Zavadskis, gimęs 1906 01 26 d. Didžiųjų Gulbinų k., Vilniaus Kalvarijos parapijoje. Mokėsi Riešės mokykloje, Vilniaus Juliaus Slovackio gimnazijoje, Vilniaus kunigų seminari

joje, 1942 05 03 d. arkiv. M.Reinys jį pašventė kunigu; Kamojų, Švenčionių parapijų vikaras; klebonavo Gudijoje. 1949-1955 m. suimtas ir ištremtas. Grįžęs klebonavo Alionyse, Akmenėje, o

nuo 1963 m. Tabariškėse. Mirė 1982 04 06 d. Palaidotas Tabariškių kapinėse." Kviklys Bronius (1985) Lietuvos bažnyčios. V tomas. Vilniaus arkivyskupija I dalis. Chicago, Illinois: Amerikos lie

tuvių bibliotekos leidykla.

&nbsp

"Atsakydami į Jūsų 2007 11 22 prašymą dėl informacijos apie kun. Viktorą Zavadskį, remdamiesi kun.Viktoro Zavadskio asmens byla, esančią Vilnia

us arkivyskupijos kurijoje, pranešame, kad kun. Viktoras Zavadskis, Antano ir Petronėlės Bartoševič, 6 ha žemės turėjusių ūkininkų sūnus, gimęs 1906 01 26 Didžiųjų Gulbinų k., Vilniau

s Kalvarijos parapijoje, pakrikštytas 1906 m. sausio mėn. Kalvarijos bažnyčioje, sutvirtintas vyskupo Michalkievič 1919 m. gegužės mėn., 1942 m. gegužės 3 d. arkivyskupo Mečislovo Reinio, V

ilniaus Katedroje bazilikoje įšventintas kunigu, 1943 m. buvo paskirtas Komajų parapijos vikaru, 1944 - 1945 m. - Švenčionių parapijos vikaru, 1945-1946 m. - Vesoluchos parapijos klebonu, 1947-1

949 m. - Voropajevo parapijos klebonu, 1949-1955 m. -suimtas ir ištremtas, 1955-1959 m. - Alionių parapijos klebonu, 1959-1963 - Akmenynės (Kamionka) parapijos klebonu, 1963 m. - Tabariškių parap

ijos klebonu, kur po ilgos ir sunkios ligos mirė 1982 m. balandžio 19 d., palaidotas Tabariškių parapijos kapinėse.

&nbsp

Kitokios informacijos Vilniaus arkivyskupijoje kurijoje nėra

, tačiau daugiau informacijos galėtų būti Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje (Rankraščių skyrius) - Žygimantųg. 1/8, 01102 Vilnius. Pridedame Jūsų prašytą jo fotonuotrauką." Vilnia

us arkivyskupijos laiškas 2007 11 29 d.

&nbsp

"Kunigas Zavadski (mūsų tolimas giminaitis) už tai, kad mokė vaikus bažnyčioje, buvo ištremtas pas "baltąsias meškas" į Sibirą už Po

liarinio rato į volframo kasyklas Magadane ir sugrįžo po Stalino mirties..." Stanislowo Žukowskio laiškas 2003 11 13 d.

Protėvių paieška:
Ieškoti
Ieškoti

Atsisiųskite mūsų ypač gerą genealogijos programinę įrangą nemokamai

Smagu ir paprasta vartoti
Lengvai importuoja jūsų GEDCOM failus
Smart Matching™ technologija
Palaiko 40 kalbų