Tvarkyti šeimos medžius
#
Šeimos medis
Šaltinis
Kalbos
Asmenys
Paskutinis atnaujinimas
Veiksmai
Gimine
FTBAnglų kalba, Lietuvių kalba, Lenkų kalba137Bir 12 2018 23:06
- Peržiūrėti
Zawadski
FTBLenkų kalba3Lap 1 2017 02:39
- Peržiūrėti
Zhukowski Family Tree
WEBDefault Genealogy Language3Bir 4 2018 12:13
- Peržiūrėti
Santrauka
Šeimos medis: 
Apie mūsų šeimos medį

Sveiki!

Aš esu <Name of Webmaster>, šios svetainės administratorius.
Mano genealogijos tyrimas yra orientuotas į žemiau nurodytas šeimas: <Most popular last names in the family tree><Link for contacting Webmaster>.
Mano genealogijos interneto tinklapis: http://www.polia.info
Jus taip pat kviečiu pasirašyti <Link to guestbook>. Dėkoju už apsilankymą.

Apie mūsų šeimą

Žukowski giminė

M
ano mamos tėvo Žukowski giminė nuo senų laikų gyveno Zadvorancų (Užudvarionių) kaime. Aplinkiniuose kaimuose taip pat gyveno labai daug Žukowskių, tačiau kol kas nepavyko atrasti jokių giminystės ryšių su jais.

Šiuo metu jau galima apžvelgti 8 Žukovski giminės kartas.

Visų Žukowskių luomas minimas metrikuose - valstiečiai.

Seniausias Lietuvos istorijos archyve rastas įrašas yra Jan Žukowski gimimo metrikas datuojamas 1835 m. Tėvai - Juzef Žukowski ir Anna Stankewicz.

Taigi, kiek pavyko informacijos rasti istorijos archyve, Juzef ir Anna Žukowskiai turėjo tris sūnus: Jan, Antoni ir Juzef, tačiau jų tarpe, tikriausiai, kilo kažkoks nesutarimas, nes vieni kitų būti savo vaikų krikšto tėvais nekvietė (krikšto metrikuose neminimi). Ir jau Stanislaw Žukowski (g.1913 m.) sako, kad Zadvorancuose gyveno kiti Žukowskiai, bet niekas nekalbėjo, kad jie būtų giminės.

Įdomu, kad 1870 m. gimę kūdikiai tiek JAN'o duktė Teresa (g.1870 05 15), tiek ANTONI'o vaikas (deje, nenusirašiau iš metrikų, nes Antoni ir Antanina turėjo labai daug vaikų) įrašyti kaip gimę ne Zadvorancų, o Bukiškių kaime.

Įdomu, kad Antoni'o anūkas Kazimieras Žukowski dalyvavo kare, kuriam pasibaigus į gimtąjį kaimą negrįžo, o liko Lenkijoje. Susirado čia apsigyvenusią Wandą Jurewicz (g.1910 m., mano močiutės Mariannos seserį), kuri jam ir anksčiau labai patiko. Abu susituokė ir liko gyventi Lenkijoje. Abi seserys Wanda ir Mariana ištekėjo už Žukowskių iš to paties Zadvorancų kaimo, jų proseneliai buvo broliai - tie patys aukščiau minėti Jan ir Antoni.

2000 m. Kazimieras rašė Stanislovui Žukovskiui į Osvencimą, kad baigia apakti. 2001 metais sveikinimo atvirukas atėjo parašytas kita ranka, o 2002 metais laiškų jau niekas neberašė. Taip ryšiai nutrūko.

Jauniausios Žukowski giminės palikuonės šiuo metu yra Ksenija Treipša (g. 2008 m.) ir Justina Palubinskaitė (g. 2006 m.).

Deja, pažįstamų palikuonių, turinčių pavardę Žukowski, nebeliko.

Mano senelio Franc'o broliai Jan ir Wladyslaw mirė jauni ir nevedę, brolis Stanislovas yra saleziečių vienuolyne Lenkijoje. Senelis Franc turėjo tik vieną sūnų - Stanislovą, kuris vaikų neturi. Senelio brolio Witoldo sūnūs Juzef ir Ignacy žuvo jauni, nevedę, o sūnus Jan turėjo šeimą ir, tarsi vieną sūnų. Tačiau ryšiai su šia šeima yra nutrūkę.

Aukščiau minėtas Antoni'o anūkas Kazimieras Žukowski, gyvenęs Lenkijoje, Kwidzyn mieste, turėjo sūnų Edvardą. Tačiau ir su šia šeima ryšiai nutrūko.

Įdomu buvo tai, kad numelioravus Zadvorancų kaimą ir močiutei persikėlus gyventi į Avižienių kaimą, aš čia susipažinau ir igai draugavau su mergina Jadvyga, tapau krikšto mama jos dukteriai Justinai. Vėliau išsiaiškinome, kad esame giminės: ji man yra trečios eilės teta, t.y. mano prosenelė Zofija Žukowska (Lipniewicz) ir 
Jadvygos senelis Mateuš Lipniewicz buvo brolis ir sesuo.

Labiausiai stulbinantis faktas mano gyvenime buvo mano įstojimas į Pranciškonų pasauliečių ordiną. Netikėtai man pačiai, mano kelyje atsirado draugų grupelė, su kuriais kartu davėme pirmuosius įžadus. Dabar, knaisiodamasi po savo šeimos praeitį sužinojau, kad beveik visa Žukowski giminė buvo tretininkais Vilniaus Verkių Kalvarijos parapijoje! Tiksliai žinoma, kad tretininkais buvo senelio broliai Stanislovas ir Jan, jų mama Zofija.

Taip pat netikėtai ~1998 metus ėmiau melstis „Gyvąjį rožančių“. O dabar sužinojau, kad „Gyvojo rožančiaus“ grupelėms priklausė mano prosenelė ir močiutė, mama.

Taigi, nieko gyvenime nevyksta be reikalo. Ne veltui indėnai sunkiais gyvenimo momentais pagalbos kreipiasi į mirusius protėvius.Jurewicz giminė

Mano močiutės - mamos motinos Jurewicz giminės kilmė neaiški. Jos tėvas (t.y. mano prosenelis) Bronislaw Jurewicz buvo labai geras sodininkas ir gyveno pas tuos šeimininkus, kurie jį samdė. Tad šeima kas keleri metai keitė gyvenamąją vietą. Močiutės Mariannos (g.1900 m.) gimimo vieta - Mankovskos apskrities (Mankovskoj volosti), Vilniaus gubernijos, Vilniaus (uezda), Juzf-Pol dvaras (v imenii), Zabrezės (v Zabrezkom) parapija (šiuo metu tai Baltarusijos teritorija). Jos sesuo Janina Jurewicz gimė 1920 m. Vilniuje (tačiau jos krikšto metikų rasti nemavyko). Mariana pasakojo, kad su tėvais ilgokai gyveno Astrachanėje, prie upės, irstėsi valtimi, žvejojo dideles žuvis... Po 6 metų sugrįžo į Vilnių, tėvas dirbo sodininku netoli Zadvorancų kaimo pas poną Baginskį Zacišė kaime. Mariana dirbo tarnaite. Čia susipažino su Francu Žukowskiu ir už jo ištekėjo. Seserys Wanda ir Mariana ištekėjo už Žukowskių iš to paties Zadvorancų kaimo, jų proseneliai buvo broliai - aukščiau Žukowskių giminėje minėti Jan ir Antoni.

Prosenelė - Melanija Jurewicz buvo kilusi iš kilmingos Stankevičių šeimos. Neaišku kas nutiko, kad ji neteko šeimos palikimo. Žinoma tik tiek, kad ji labai išgyveno šią netektį. Per šalčius ėjo tvarkyti kažkokių dokumentų, labai sušalo, susirgo ir greitai mirė (turėdama ~44 m.). Jos dukters Mariannos gimimo liudijime įrašyta, kad tėvai - baltarusiai, tačiau gimimo liudijimas buvo išrašytas 1949 m. Ašmenos apskrities Molodečno rajono metrikacijos biuro, tuo laikotarpiu visiems buvo rašoma ta tautybė, kurioje respublikoje registravo. Kiek prisimena giminės - tiek Žukowskiai, tire Jurewicz'iai visą laiką buvo lenkai.

Prosenelis - Bronislaw Jurewicz kurį laiką gyveno Zadvorancuose, vėliau išvyko pas dukterį Janiną į Baltarusiją, kur ir mirė. Tuomet Janina išvyko gyventi į Lenkiją. Dar Bronislaw turėjo 2 sūnus: Stefan ir Witold. Stefan išvyko gyventi į Lenkiją (Varšuvą), o Witold su šeima gyveno Balterusijoje, Radunėje (Radziūny).

 

Klietkų giminė

Klietkų pavardė daugiausia paplitusi Skaudvilės apylinkėse.

Mano surinktoje medžiagoje galima susipažinti 6 (šešiomis) Klietkų giminės kartomis.

Prosenelio – tėčio senelio - PRANO Klietkaus (g.1861) 1893 m. santuokos įraše minima, kad jaunasis yra Raseinių dūmos miesčionis, Adolfo Krožeskio palivarko parapijietis. Jaunojo tėvai - miesčioniai sutuoktiniai JERONIMAS ir KAROLINA mergaut. GRYNEVECKA KLIETKAI.

Jaunoji - ONA GEDGAUDAITĖ (g.1875) iš Paežerių kaimo, Girdiškių parapijos. Jaunosios tėvai - dvariškiai sutuoktiniai ALEKSANDRAS ir ONA mergaut. LUKOŠEVIČIŪTĖ GEDGAUDAI. Tačiau 1846 m. gyventojų surašyme Paežerių kaime jokių Gedgaudų nėra.

Taigi, abiejų sutuoktinių kilmės vietos pėdsakai dingsta.

Pranas ir Ona Klietkai turėjo 4 vaikus. Jų sūnus STEPONAS (g.1912 m.) užaugino net 10 vaikų.

Sūnus BRONIUS turėjo 5 vaikus, tačiau žmona Petronėlė juos užaugino viena, nes Bronius 1944 m., už tai, kad priklausė Šaulių organizacijai, buvo suimtas, nuteistas ir 15-ai metų ištremtas į Karagandos sritį, kur 1950 metais mirė nuo tuberkuliozės.

Šiuo metu pažįstamų palikuonių pavarde Klietkus nėra. Broniaus sūnus Petras turi sūnų Raimondą, kuris augina dukterį. Stepono (turėjusio 10 vaikų, kurių 6 buvo sūnūs) sūnūs Jonas ir Stasys vaikų neturi, sūnus Pranas žuvo armijoje, o apie sūnų Edmundo ir Vaclovo vaikus nieko nėra žinoma.

Danielių giminė

Danielių giminė įsikūrusi Jurbarko apylinkėse: Girdžių, Kartupių, Naujininkėlių kaimuose.

Šiuo metu svetainėje galima susipažinti su 6 (šešiomis) Danielių giminės kartomis. Tačiau labai daug ryšių nutrūksta mano tėvų kartoje. Daugumos vaikai ir anūkai yra nepažįstami. 

Senelis - mano tėvo mamos tėvas – JUOZAPAS DANIELIUS (g.1891 m.) buvo valstietis, gyveno Naujininkėlių kaime. Vedė ROZALIJĄ REMEIKYTĘ, kuri mirė pagimdžiusi 2 vaikus: sūnų ir dukterį Petronėlę (mano močiutę).

Vėliau Juozapas DANIELIUS (~1923 m.) vedė VINCENTĄ MACIJAUSKAITĘ, kuri pagimdė dar 5 vaikus. Šią giminės šaką atrasti padėjo www.myheritage.lt  programa \ 

Močiutės brolis JONAS Danielius (g. 1916 m.) ilgai su tėvais negyveno, greičiausiai išvyko gyventi į JAV. Daugiau apie jį nebuvo jokių žinių.
Trūkstamos dalys

Prosenelio – tėčio senelio - PRANO Klietkaus (g.1861) 1893 m. santuokos įraše minima, kad jaunasis yra Raseinių dūmos miesčionis, Adolfavo palivarko parapijietis. Jaunojo tėvai - miesčioniai sutuoktiniai JERONIMAS ir KAROLINA mergaut. GRINEVECKAITĖ KLIETKAI.

Jaunoji - ONA GEDGAUDAITĖ (g.1875) iš Paežerių kaimo, Girdiškių parapijos. Jaunosios tėvai - dvariškiai sutuoktiniai ALEKSANDRAS ir ONA mergaut. LUKOŠEVIČIŪTĖ GEDGAUDAI. Tačiau 1846 m. gyventojų surašyme Paežerių kaime jokių Gedgaudų nėra.

Taigi, abiejų sutuoktinių kilmės vietos pėdsakai dingsta.

 Močiutės brolis JONAS Danielius (g. 1916 m.) ilgai su tėvais negyveno, greičiausiai išvyko gyventi į JAV. Daugiau apie jį nebuvo jokių žinių.

Papildomi šeimos puslapiai